خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 30 300,000 30,000 rzmmrzmm
2 10 100,000 10,000 mom72
3 30 300,000 30,000 Merita2017
4 20 200,000 20,000 mom72
5 1 10,000 1,000 Ali88
6 40 400,000 40,000 khodekhod
7 20 200,000 20,000 mmmingo
8 100 1,000,000 100,000 mom72
9 8 80,000 16,000 Merita2017
10 5 50,000 10,000 ataee
11 2 20,000 4,000 rzmmrzmm
12 12 120,000 24,000 Mojtabaking
13 1 10,000 2,000 rzmmrzmm
14 34 340,000 68,000 ataee
15 2 20,000 4,000 najaf2021356
16 1 10,000 2,000 esadn
17 15 150,000 30,000 amir40
18 20 200,000 40,000 mom72
19 2 20,000 5,000 mmmingo
20 9 90,000 22,500 ataee
21 15 150,000 37,500 Ali88
22 54 540,000 135,000 mom72
23 1 10,000 2,500 raha20172015
24 3 30,000 7,500 alibrz
25 1 10,000 2,500 rzmmrzmm
26 2 20,000 5,000 khodekhod
27 1 10,000 2,500 ht3617
28 10 100,000 25,000 khodekhod
29 1 10,000 2,000 saghan
30 1 10,000 2,500 esadn
31 3 30,000 7,500 shamim1984
32 9 90,000 22,500 ha1344
33 20 200,000 50,000 mom72
34 30 300,000 75,000 mortezaas71
35 2 20,000 5,000 morteza
36 30 300,000 75,000 Rozeziba73
37 1 10,000 2,500 ashkaan56
38 1 10,000 2,500 mousavi9019
39 10 100,000 25,000 khodekhod
40 1 10,000 2,500 ha1344
41 1 10,000 2,500 ar135
42 2 20,000 5,000 nikooh1395
43 2 20,000 5,000 esadn
44 20 200,000 50,000 mom72
45 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
46 40 400,000 100,000 monam
47 3 30,000 7,500 morteza
48 3 30,000 7,500 mrm02
49 1 10,000 2,500 irwebsazan
50 10 100,000 25,000 hassan2494
51 6 60,000 15,000 hassan2494
52 66 660,000 165,000 mom72
53 2 20,000 5,000 shamim1984
54 2 200,000 50,000 shamim1984
55 4 400,000 100,000 mom72
56 10 1,000,000 250,000 mom72
57 10 1,000,000 250,000 Merita2017
58 1 100,000 25,000 mostafa
59 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام