خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 1 10,000 1,000 rzmmrzmm
2 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
3 235 2,350,000 235,000 mom72
4 1 10,000 1,000 nesa35
5 30 300,000 30,000 rzmmrzmm
6 30 300,000 30,000 mom72
7 1 10,000 1,000 rzmmrzmm
8 30 300,000 30,000 mortezaas71
9 15 150,000 15,000 Ali88
10 5 50,000 5,000 Merita2017
11 30 300,000 30,000 Merita2017
12 1 10,000 1,000 Ali88
13 100 1,000,000 100,000 mom72
14 8 80,000 16,000 Merita2017
15 5 50,000 10,000 ataee
16 12 120,000 24,000 Mojtabaking
17 34 340,000 68,000 ataee
18 1 10,000 2,000 esadn
19 9 90,000 22,500 ataee
20 3 30,000 7,500 alibrz
21 2 20,000 5,000 khodekhod
22 1 10,000 2,500 ht3617
23 10 100,000 25,000 khodekhod
24 1 10,000 2,000 saghan
25 1 10,000 2,500 esadn
26 3 30,000 7,500 shamim1984
27 9 90,000 22,500 ha1344
28 20 200,000 50,000 mom72
29 2 20,000 5,000 morteza
30 30 300,000 75,000 Rozeziba73
31 1 10,000 2,500 ashkaan56
32 1 10,000 2,500 mousavi9019
33 1 10,000 2,500 ha1344
34 1 10,000 2,500 ar135
35 2 20,000 5,000 nikooh1395
36 2 20,000 5,000 esadn
37 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
38 40 400,000 100,000 monam
39 3 30,000 7,500 morteza
40 3 30,000 7,500 mrm02
41 1 10,000 2,500 irwebsazan
42 10 100,000 25,000 hassan2494
43 6 60,000 15,000 hassan2494
44 66 660,000 165,000 mom72
45 2 200,000 50,000 shamim1984
46 10 1,000,000 250,000 Merita2017
47 1 100,000 25,000 mostafa
48 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام