خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 5 50,000 12,500 khodekhod
2 3 30,000 7,500 amin0111
3 80 800,000 200,000 elman
4 5 50,000 12,500 khodekhod
5 2 20,000 5,000 sabahijan
6 2 20,000 5,000 sabahijan
7 1 10,000 2,500 mirjave
8 54 540,000 135,000 mom72
9 1 10,000 2,500 nikooh95
10 11 110,000 27,500 mirjave
11 3 30,000 7,500 shamim1984
12 1 10,000 2,500 shamim1984
13 9 90,000 22,500 ha1344
14 20 200,000 50,000 mom72
15 5 50,000 12,500 khodekhod
16 2 20,000 5,000 h_arian
17 30 300,000 75,000 mortezaas71
18 1 10,000 2,500 h_arian
19 1 10,000 2,500 h_arian
20 20 200,000 50,000 Merita2017
21 5 50,000 12,500 khodekhod
22 30 300,000 75,000 mom72
23 30 300,000 75,000 Milad
24 2 20,000 5,000 morteza
25 30 300,000 75,000 Rozeziba73
26 1 10,000 2,500 ashkaan56
27 5 50,000 12,500 khodekhod
28 1 10,000 2,500 nikooh95
29 1 10,000 2,500 mousavi9019
30 10 100,000 25,000 khodekhod
31 1 10,000 2,500 ha1344
32 3 30,000 7,500 mrm02
33 3 30,000 7,500 mrm02
34 1 10,000 2,500 ar135
35 10 100,000 25,000 khodekhod
36 10 100,000 25,000 mrm02
37 10 100,000 25,000 mrm02
38 1 10,000 2,500 efree
39 10 100,000 25,000 khodekhod
40 10 100,000 25,000 khodekhod
41 10 100,000 25,000 khodekhod
42 20 200,000 50,000 khodekhod
43 3 30,000 7,500 mrm02
44 1 10,000 2,500 nikooh95
45 2 20,000 5,000 nikooh1395
46 2 20,000 5,000 meysam0121
47 10 100,000 25,000 amir40
48 200 2,000,000 500,000 Milad
49 1 10,000 2,500 nikooh95
50 50 500,000 125,000 meysam0121
51 2 20,000 5,000 esadn
52 20 200,000 50,000 mom72
53 11 110,000 27,500 Mojtabaking
54 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
55 10 100,000 25,000 amir40
56 40 400,000 100,000 monam
57 40 400,000 100,000 amir40
58 4 40,000 10,000 fz8418
59 20 200,000 50,000 ataee
60 3 30,000 7,500 morteza
61 3 30,000 7,500 mrm02
62 1 10,000 2,500 irwebsazan
63 10 100,000 25,000 hassan2494
64 6 60,000 15,000 hassan2494
65 66 660,000 165,000 mom72
66 2 20,000 5,000 shamim1984
67 1 10,000 2,500 ahosin
68 1 10,000 2,500 ahosin
69 2 200,000 50,000 shamim1984
70 5 500,000 125,000 mom72
71 1 100,000 25,000 ataee
72 4 400,000 100,000 mom72
73 10 1,000,000 250,000 mom72
74 1 100,000 25,000 mom72
75 10 1,000,000 250,000 Merita2017
76 1 100,000 25,000 mostafa
77 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام