خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 107 1,070,000 107,000 mmmingo
2 2 20,000 2,000 rzmmrzmm
3 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
4 1 10,000 1,000 arbarooni
5 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
6 70 700,000 70,000 mom72
7 30 300,000 30,000 mom72
8 100 1,000,000 100,000 mom72
9 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
10 235 2,350,000 235,000 mom72
11 30 300,000 30,000 rzmmrzmm
12 1 10,000 1,000 rzmmrzmm
13 30 300,000 30,000 mortezaas71
14 15 150,000 15,000 Ali88
15 1 10,000 1,000 Ali88
16 8 80,000 16,000 Merita2017
17 5 50,000 10,000 ataee
18 12 120,000 24,000 Mojtabaking
19 34 340,000 68,000 ataee
20 1 10,000 2,000 esadn
21 9 90,000 22,500 ataee
22 3 30,000 7,500 alibrz
23 1 10,000 2,500 ht3617
24 1 10,000 2,000 saghan
25 1 10,000 2,500 esadn
26 9 90,000 22,500 ha1344
27 20 200,000 50,000 mom72
28 2 20,000 5,000 morteza
29 30 300,000 75,000 Rozeziba73
30 1 10,000 2,500 ashkaan56
31 1 10,000 2,500 mousavi9019
32 1 10,000 2,500 ha1344
33 1 10,000 2,500 ar135
34 2 20,000 5,000 nikooh1395
35 2 20,000 5,000 esadn
36 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
37 3 30,000 7,500 morteza
38 3 30,000 7,500 mrm02
39 1 10,000 2,500 irwebsazan
40 10 100,000 25,000 hassan2494
41 6 60,000 15,000 hassan2494
42 66 660,000 165,000 mom72
43 2 200,000 50,000 shamim1984
44 10 1,000,000 250,000 Merita2017
45 1 100,000 25,000 mostafa
46 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام