خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 30 300,000 30,000 mom72
2 1 10,000 1,000 rzmmrzmm
3 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
4 214 2,140,000 214,000 mom72
5 30 300,000 30,000 mortezaas71
6 15 150,000 15,000 Ali88
7 5 50,000 5,000 Merita2017
8 2 20,000 2,000 raha20172015
9 30 300,000 30,000 rzmmrzmm
10 30 300,000 30,000 Merita2017
11 1 10,000 1,000 Ali88
12 40 400,000 40,000 khodekhod
13 100 1,000,000 100,000 mom72
14 8 80,000 16,000 Merita2017
15 5 50,000 10,000 ataee
16 12 120,000 24,000 Mojtabaking
17 34 340,000 68,000 ataee
18 1 10,000 2,000 esadn
19 9 90,000 22,500 ataee
20 3 30,000 7,500 alibrz
21 2 20,000 5,000 khodekhod
22 1 10,000 2,500 ht3617
23 10 100,000 25,000 khodekhod
24 1 10,000 2,000 saghan
25 1 10,000 2,500 esadn
26 3 30,000 7,500 shamim1984
27 9 90,000 22,500 ha1344
28 20 200,000 50,000 mom72
29 2 20,000 5,000 morteza
30 30 300,000 75,000 Rozeziba73
31 1 10,000 2,500 ashkaan56
32 1 10,000 2,500 mousavi9019
33 10 100,000 25,000 khodekhod
34 1 10,000 2,500 ha1344
35 1 10,000 2,500 ar135
36 2 20,000 5,000 nikooh1395
37 2 20,000 5,000 esadn
38 20 200,000 50,000 mom72
39 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
40 40 400,000 100,000 monam
41 3 30,000 7,500 morteza
42 3 30,000 7,500 mrm02
43 1 10,000 2,500 irwebsazan
44 10 100,000 25,000 hassan2494
45 6 60,000 15,000 hassan2494
46 66 660,000 165,000 mom72
47 2 20,000 5,000 shamim1984
48 2 200,000 50,000 shamim1984
49 10 1,000,000 250,000 Merita2017
50 1 100,000 25,000 mostafa
51 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام