خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 10 1,000,000 250,000 mo3tafa68
2 1 100,000 25,000 mom72
3 2 200,000 50,000 hassan2494
4 2 200,000 50,000 shamim1984
5 1 100,000 25,000 ashkaan56
6 5 500,000 125,000 mom72
7 1 100,000 25,000 ataee
8 3 300,000 75,000 Rozeziba73
9 4 400,000 100,000 mohammad9025
10 4 400,000 100,000 mom72
11 10 1,000,000 250,000 mom72
12 1 100,000 25,000 mom72
13 10 1,000,000 250,000 Merita2017
14 1 100,000 25,000 mostafa
15 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام