خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 1 10,000 2,500 mojtaba_fm96
2 2 20,000 5,000 raha20172015
3 5 50,000 12,500 khodekhod
4 1 10,000 2,500 rzmmrzmm
5 2 20,000 5,000 rzmmrzmm
6 5 50,000 12,500 rzmmrzmm
7 10 100,000 25,000 khodekhod
8 20 200,000 50,000 mom72
9 5 50,000 12,500 mirjave
10 5 50,000 12,500 khodekhod
11 14 140,000 35,000 rzmmrzmm
12 10 100,000 25,000 Merita2017
13 5 50,000 12,500 nikooh95
14 4 40,000 10,000 rzmmrzmm
15 40 400,000 100,000 khodekhod
16 100 1,000,000 250,000 mom72
17 4 40,000 10,000 rzmmrzmm
18 1 10,000 2,000 saghan
19 1 10,000 2,000 rzmmrzmm
20 1 10,000 2,000 rzmmrzmm
21 1 10,000 2,000 najaf2021356
22 1 10,000 2,000 fz8418
23 100 1,000,000 200,000 fz8418
24 1 10,000 2,500 goljan
25 1 10,000 2,500 sabahijan
26 1 10,000 2,500 esadn
27 1 10,000 2,500 Mojtabaking
28 11 110,000 27,500 Mojtabaking
29 14 140,000 35,000 ataee
30 20 200,000 50,000 mom72
31 5 50,000 12,500 khodekhod
32 3 30,000 7,500 amin0111
33 80 800,000 200,000 elman
34 5 50,000 12,500 khodekhod
35 2 20,000 5,000 sabahijan
36 2 20,000 5,000 sabahijan
37 1 10,000 2,500 mirjave
38 54 540,000 135,000 mom72
39 11 110,000 27,500 mirjave
40 3 30,000 7,500 shamim1984
41 1 10,000 2,500 shamim1984
42 9 90,000 22,500 ha1344
43 20 200,000 50,000 mom72
44 5 50,000 12,500 khodekhod
45 2 20,000 5,000 h_arian
46 30 300,000 75,000 mortezaas71
47 20 200,000 50,000 Merita2017
48 5 50,000 12,500 khodekhod
49 2 20,000 5,000 morteza
50 30 300,000 75,000 Rozeziba73
51 1 10,000 2,500 ashkaan56
52 1 10,000 2,500 mousavi9019
53 10 100,000 25,000 khodekhod
54 1 10,000 2,500 ha1344
55 3 30,000 7,500 mrm02
56 3 30,000 7,500 mrm02
57 1 10,000 2,500 ar135
58 10 100,000 25,000 khodekhod
59 10 100,000 25,000 mrm02
60 10 100,000 25,000 mrm02
61 3 30,000 7,500 mrm02
62 2 20,000 5,000 nikooh1395
63 2 20,000 5,000 esadn
64 20 200,000 50,000 mom72
65 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
66 40 400,000 100,000 monam
67 4 40,000 10,000 fz8418
68 20 200,000 50,000 ataee
69 3 30,000 7,500 morteza
70 3 30,000 7,500 mrm02
71 1 10,000 2,500 irwebsazan
72 10 100,000 25,000 hassan2494
73 6 60,000 15,000 hassan2494
74 66 660,000 165,000 mom72
75 2 20,000 5,000 shamim1984
76 2 200,000 50,000 shamim1984
77 4 400,000 100,000 mom72
78 10 1,000,000 250,000 mom72
79 10 1,000,000 250,000 Merita2017
80 1 100,000 25,000 mostafa
81 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام